taxon search > Ambrosia trifida

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asteridae
Asterales
Asteraceae

Ambrosia trifida L. "Giant Ragweed"


Kent:135·74·tri

Distribution

Search the VCCC for Ambrosia trifida.

Search the BSBI Atlas for Ambrosia trifida.

Search for Ambrosia trifida at the NBN gateway.

Search for Ambrosia trifida at GBIF.

Search for Ambrosia trifida on herbariaUnited.