collector search >

Edwin Bernard Benson

Edwin Bernard Benson

map of herbarium specimens attributed to Edwin Bernard Benson.
name:Edwin Bernard Benson
dates:1858-1940
type:person

Inferred associations

associated with

Richard de Gylpyn Benson
 

1886

1907

VC1
VC3, VC4, VC5, VC6
VC8, VC10, VC11, VC12
VC14, VC15
VC27, VC28, VC29
VC45, VC46, VC48, VC49
VC36, VC37, VC38, VC39, VC40, VC58
VC69, VC70
 

Search for specimens collected by Edwin Bernard Benson.