taxon search > Polanisia tenuifolia

Polanisia tenuifolia Torr. & A.Gray