collector search >

Thomas Hilton

Thomas Hilton

map of herbarium specimens attributed to Thomas Hilton.
name:Thomas Hilton
dates:16/4/1833-10/2/1912
type:person
wikiView/edit additonal information about Thomas Hilton in the herb@home wiki.
 

1878

1911

VC11
VC12
VC13
VC14
VC30
VC57
VC59
 

Search for specimens collected by Thomas Hilton.